अा.व.२०७१।७२ काे लागि १८अाै नगरपरिषदबाट पारित लक्ष