व्यक्ति घटना दर्ताको अवस्था

PDFPrintE-mail

  • जन्मदर्ता : १२८२ औषत : २.८७ प्रतिशत

  • विवाह दर्ता : ४८२ औषत : १.०८ प्रतिशत

  • मृत्युदर्ता : २६२ औषत : ०.५८ प्रतिशत

  • बसाइसराई दर्ता : ३१३ औषत : ०.७० प्रतिशत