शहरीकरणको स्वरुप

PDFPrintE-mail

    • शहरीकरण स्वरुपका वडा संख्या : वडा नं १, २, ८ र १८
    • अर्धशहरी स्वरुपका वडा संख्या : वडा नं. ३, ४, ७, ९, १२, १३, १४, १६ र १७
    • ग्रामिण स्वरुपका वडा संख्या : वडा नं. ५,६,१०, ११, १५ र १९