शैक्षिक स्थिति

PDFPrintE-mail

  • सामुदायिक क्याम्पस : २
  • प्राइभेट क्याम्पस : ३

  • सामुदायिक उच्च मा. विद्यालय : ६
  • सामुदायीक मा.वि. : ८
  • सामुदायिक नि.मा.वी. : ६
  • सामुदायिक प्रा.वि. :१४
  • संस्थागत विद्यालय :२०
  • सामुदायीक बालविकास केन्द्र : ४
  • संस्कृत पाठशाला : २
  • अन्य:२

  • साक्षरता प्रतिशत :७८.७३ प्रतिशत
  • पुरुष :८५.९६  प्रतिशत , महिला :७२.२७ प्रतिशत