सुचना प्रविधि तथा कम्प्युटराइज अवस्था

PDFPrintE-mail

  • एकिकृत सम्पती कर कम्प्युटर प्रणाली लागु भएको ।

  • आर्थिक प्रसासन शाखामा कम्प्युटर प्रणाली लागु भएको ।

  • जिन्सी उप शाखामा कम्प्युटर प्रणाली लागु भएको ।

  • शहरी नक्सांकन सञ्चालन,

  • गरीबी नक्सांकन सञ्चानल, र अन्य शाखा समेत कम्प्युटर आधारीत ।